روزشمار محرم …

روز شمار محرم ...

عطر و بوی روضه های ناب می آید به گوش
یا صدای خواهری بی تاب می آید به گوش

از زمـیــن تـا آسمــان، جن و ملک در التهاب
نـالـه ی واغـربت مهتـاب می آیـد بـه گـوش

مـادری گـهـواره ای را در بغـل دارد ولـی ...
گریه ی شش ماهه ی بیخواب می آید به گوش

میرود خیمه به خیمه دختری معجر به دست
العطش گویان، عمو جان، آب می آید به گوش

پیـش چشم باغبـان پـرپـر کند تـا غنچـه را
تیـر شـد آمـاده ی پـرتـاب می آیـد به گوش

میـکنـد مهمـان نـوازی میـزبان بـا تیر وسنگ
میـهمـان افتـاده در گـرداب می آید به گوش

شیــر را چـون دوره کـرده ، لشگـرِ کفتارها
بـانگ هـَل مِن یَنـصُرِ اربـاب می آید به گوش

زیــر پــای سـم اسبـان جسمهـا افتـاده است
تـاقیـامت نالـه ی اصحاب می آید به گوش

میـرود سـرها بـه نیـزه پیش چشم اهل بیت
صوت قـرآن بـا نـوای نـاب می آیـد به گوش

هیـچ در دستش نـدارد روسیـه سنگ صبور
روز محـشر نـوکـرت ، دریـاب می آید به گوش

التماس دعای فراوان
#جوادالماسی(سنگ صبور)
@javadalmasi59 کانال اشعار

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.